• ساعت : ۱۳:۴۷:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ 
  • تعداد بازدید : 238
  • کد خبر : ۳۴۳۰
مدیریت ریسك تنش های محیطی (سرمازدگی – خشكسالی) در باغبانی
جلسه هماهنگی مدیریت ریسک تنش های محیطی در باغبانی با شرکت همکاران ستادی، پژوهشکده ها و مراکز استانی در تارخ 14 / 2 / 99 در محل ستاد موسسه به صورت ویدیو کنفرانس تشکیل شد.

مدیریت ریسک تنش های محیطی (سرمازدگی خشکسالی) در باغبانی

جلسه هماهنگی مدیریت ریسک تنش های محیطی در باغبانی با شرکت همکاران ستادی، پژوهشکده ها و مراکز استانی در تارخ 14 / 2 / 99 در محل ستاد موسسه به صورت ویدیو کنفرانس تشکیل شد. در این جلسه فرآیند شناسایی، تحلیل و پاسخ به عوامل خطرساز با کنترل وقایع آینده و  پیشگیری از مخاطرات احتمالی تنش های محیطی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیریت باغبانی واکنشی به عنوان روش ارائه شده مدیریتی باعث کاهش ریسک تنش و بهبود  عملکرد باغات خواهد شد.  در این روش بر اساس نظرات کارشناسان، روشهای علمی، آماری و ترکیبی از روشهای آماری و تجربی تصمیم گیری خواهد شد.

   

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0