عنوان : مدیریت ریسك تنش های محیطی (سرمازدگی – خشكسالی) در باغبانی
کد خبر : ۳۴۳۰
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ 
ساعت : ۱۳:۴۷:۳۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

مدیریت ریسک تنش های محیطی (سرمازدگی خشکسالی) در باغبانی

جلسه هماهنگی مدیریت ریسک تنش های محیطی در باغبانی با شرکت همکاران ستادی، پژوهشکده ها و مراکز استانی در تارخ 14 / 2 / 99 در محل ستاد موسسه به صورت ویدیو کنفرانس تشکیل شد. در این جلسه فرآیند شناسایی، تحلیل و پاسخ به عوامل خطرساز با کنترل وقایع آینده و  پیشگیری از مخاطرات احتمالی تنش های محیطی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیریت باغبانی واکنشی به عنوان روش ارائه شده مدیریتی باعث کاهش ریسک تنش و بهبود  عملکرد باغات خواهد شد.  در این روش بر اساس نظرات کارشناسان، روشهای علمی، آماری و ترکیبی از روشهای آماری و تجربی تصمیم گیری خواهد شد.

   بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0