پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دکتر شکر اله حاجی وند

رییس موسسه تحقیقات علوم باغبانی

رشته تحصیلی: کشاورزی - باغبانی

مرتبه علمی : استادیار                                                                                                   

پست الکترونیکshokrollah2006@gmail.com:

 

 
 5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0