پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اعضای گروه کارشناسان خبره منتخب

موسسه تحقیقات علوم باغبانی

ردیف

نام و نام­ خانوادگی

سمت

محل خدمت

ایمیل

1

دکتر شکراله حاجی ­وند

رئیس گروه

موسسه تحقیقات

 علوم باغبانی

shokrollah2006@gmail.com

2

دکتر مسعود لطیفیان

عضو

موسسه تحقیقات

 علوم باغبانی

masoud_latifian@yahoo.com

3

دکتر سیدحسن موسوی

عضو

موسسه تحقیقات

 علوم باغبانی

mousavi218@yahoo.com

4

دکتر محی ­الدین پیرخضری

عضو

موسسه تحقیقات

 علوم باغبانی

pirkhezri_mohi@yahoo.com

5

دکتر عبدالرضا کاوند

عضو

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

ar_kavand@yahoo.com

6

دکتر هرمز اسدی

عضو

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

hormoz.asadi3@gmail.com

7

مهندس شاهین رستم ­پور

عضو

معاونت امور باغبانی

shahin.rostampoor@gmail.com

8

مهندس نبی هداوند

عضو

معاونت امور باغبانی

nabihadavand@yahoo.com

9

مهندس خبات قادری

عضو

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

khabatghaderi@gmail.com

10

مهندس علی باجی

عضو

موسسه تحقیقات

 علوم باغبانی

alibaji294@yahoo.com

11

مهندس اسفندیار آبنوس

عضو

موسسه تحقیقات

 علوم باغبانی

abnoos@hotmail.com

12

دکتر مجید  علی­ حوری

دبیر گروه

موسسه تحقیقات

 علوم باغبانی

alihouri_m54@yahoo.com        5.7.9.0
        گروه دورانV5.7.9.0