پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 اعضای کمیته نظارت و ارزشیابی موسسه تحقیقات علوم باغبانی


نام و نام­ خانوادگی

سمت

محل خدمت

ایمیل


شکراله حاجی­ وند

رئیس کمیته

موسسه تحقیقات

 علوم باغبانی

shokrollah2006@gmail.com


مسعود لطیفیان

نائب رئیس کمیته

موسسه تحقیقات

 علوم باغبانی

masoud_latifian@yahoo.com


مجید  علی­ حوری

دبیر کمیته

موسسه تحقیقات

 علوم باغبانی

alihouri_m54@yahoo.com


سیروس آقاجانزاده

عضو

موسسه تحقیقات

 علوم باغبانی

aghajanzadehs@yahoo.com


حمید عبدالهی

عضو

پژوهشکده میوه­ های

 معتدله و سردسیری

h.abdollahi@areeo.ac.ir


سیامک کلانتری

عضو

دانشکده کشاورزی

دانشگاه تهران

kalantaris@ut.ac.ir

 

 


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0