پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام و نام­خانوادگی

سمت

محل خدمت

ایمیل

مهدی طاهری

رئیس کمیته

موسسه تحقیقات

 علوم باغبانی

taheritekab@yahoo.com

مرتضی گل محمدی

نائب رئیس کمیته

موسسه تحقیقات

 علوم باغبانی

mgolm2009@gmail.com

مجید  علی­حوری

دبیر کمیته

موسسه تحقیقات

 علوم باغبانی

alihouri_m54@yahoo.com

سیروس آقاجانزاده

عضو

موسسه تحقیقات

 علوم باغبانی

aghajanzadehs@yahoo.com

حمید عبدالهی

عضو

پژوهشکده میوه­های

 معتدله و سردسیری

h.abdollahi@areeo.ac.ir

سیامک کلانتری

عضو

دانشکده کشاورزی

دانشگاه تهران

kalantaris@ut.ac.ir


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0