پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


 اعضای حقوقی
دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی( رییس هیات امنا)
دکتر فرخ مسجدی نماینده سازمان برنامه و بودجه  
دکتر شهاب کسکه نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
دکتر شکراله حاجی وند رییس موسسه تحقیقات علوم باغبانی و دبیر هیات امنا  
 اعضای حقیقی  
دکتر علی عبادی عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  
دکتر عبدالمهدی بخشنده  - معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی    
مهندس محمد علی طهماسبی معاون وزیر در امور باغبانی    
دکتر کامبیز بازرگان - معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی    
دکتر محمد حسن عصاره رییس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال  

 


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0