پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


 اعضای حقوقی
نماینده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رییس کمیسیون دایمی  
رییس موسسه تحقیقات علوم باغبانی و دبیر کمیسیون دایمی  
نماینده سازمان برنامه و بودجه  
نماینده مرکز هیات امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
 اعضای حقیقی  
دکتر سید حسن موسوی - معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات علوم باغبانی  
دکتر سیامک کلانتری - عضو هیات علمی گروه باغبانی پردیس کشاروزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران    
مهندس حسن قاسمی - مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی    
     
     

 


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0