پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مدیریت امور مالی

خانم مهندس معقول

داخلی    303

 

 

 

 

 

 

   
   

 

شرح وظايف مدیریت امورمالی   موسسه :

 

1.      اعمال نظارت مالی و انطباق دریافت ها و پرداخت ها با قوانین و مقررات جاری کشور

2.      نگهداری و تنظیم حسابها مطابق قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه و ارسال آن به مراجع ذیربط

3.      تهیه وم تنظیم گزارش تفریغ بودجه در پایان هر سال و ارسال آن به مراجع ذیربط

4.      نگهداری حساب اعتبارات بر اساس قوانین بودجه سالیانه کشور

5.      حفظ و نگهداری اسناد و دفاتر مالی مطابق ضوابط دیوان محاسبات کشور

6.      نگهداری و تحیول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار

7.      نگهداری حساب اموال دولتی و  نظارت بر حساب اموال مذکور و همچنین نظار بر انبارها

8.      نگهداری حساب درآمدها و تهیه و تنظیم گزارشات مربوط به تفکیک منابع درآمدی

9.      تامین اعتبار حواله های صادره از سوی مقامات مجاز به منظور اختصاص تمام و یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین

10. دراختیار قرار دادن تنخواه گردان پرداخت به عاملین و مسئولین امورمالی شهرستان ها با تائید مقامات مجاز برای برخی از هزینه ها و پیگیری های لازم جهت واریز آن

11.  تهیه و تنظیم و پرداخت لیست حقوق و مزایای کارکنان شاغل ، بازنشسته و موظفین

12.  معرفی عاملین و مسئولین امورمالی و امناء اموال و نظارت بر عملکرد آنان

13. افتتاح حسابهای مورد لزوم جهت انجام امور دریافت و پرداخت موسسه و حسب مورد انسداد حسابهای غیر ضروری با مجوز سازمان اقتصادی و دارایی

14.  همکاری با معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی به منظور بودجه سالیانه موسسه

15.  درخواست تنخواه حسابداری از خزانه به منظور پرداخت تعهدات قابل پرداخت مطابق با موافقن نامه های مبادله شده

16.  نظارت و نگهداری و حفظ سوابق و اسناد مالی و پیگیری جهت امحاء اسناد در موعد مقرر طبق قانون دیوان محاسبات کشور

17. همکاری و پیگیری در زمینه دوره ها و برنامه های آموزشی و افزایش اطلاعات فنی و تخصصی کارکنان و عاملین ذیحساب و کارپردازان و  امناء اموال

18. شرکت در جلسات کمیسیون های مناقصه و مزایده و سایر جلسات جهت تصمیم گیری و اظهارنظر به مدارک و اسناد مناقصه و تنظیم صورتجلسات مربوطه

19. پیگیری جهت مانده وجوه اعتبارات جذب نشده هزینه ای تا آخرسال مالی هزینه ایی و وجوه جذب نشده اعتبارات تملک دارائیها تا آخر سال مالی تملکی و بستن حسابها

20.  ارزیابی عملکرد واحدها و مدیریت ها با توجه به نتایج گزارشات مالی و اعلام نقاظ ضعف و قوت ( طی جداول و نموداریها مصرف اعتبارات )

 

الف ) شرح وظایف اداره اعتبارات ، دريافت و پرداخت

 

      صدور درخواست وجه اعتبارات هزينه اي و سرمايه اي عهده خزانه

      پيگيري درخواست وجه هاي صادره تا مرحله دريافت اعتبار

      صدور اسناد حسابداري اعتبار مصوب تخصيص اعتبار ، درآمد ها و اصلاحيه موافقتنامه ها

      نگهداري حساب اعتبارات بر حسب برنامه ها و طرح ها و تهيه گزارشات لازم

      تامين اعتبار حواله هاي صادره از سوي مقامات مجازبراساس ليست هاي توزيعي وثبت هزينه هاي انجام شده

      انطباق عمليات ثبت شده در سيستم اعتبارات با سيستم حسابداري و رفع مغايرت احتمالي

   تهيه گزارشات مربوط به  اعتبارات و ارسال آن جهت بهره برداري رياست محترم و معاونين موسسه و مجريان طرحها و عاملين مسئول امور مالي و ساير مراجع ذيربط حسب مورد

      ارسال اعتبارات به شهرستانها همراه با مكاتبات مربوطه

       اخذ صورتحساب  بانكي رديف هاي درآمدي  و اخذ تاييديه از خزانه

      صدور اسناد حسابداري وصول درآمد ها و واريز آن  به حساب خزانه

      پاسخگوئي به مكاتبات موسسه هاي تابعه و شهرستانها و ساير موارد ارجاعی توسط مديريت

      صدور  اسناد پرداخت هاي قطعي و غير قطعي

      دریافت دسته چک از بانک و صدور چک

      پيگيري امور بانكي

      پيگيري امور خزانه استان و اداره كل امور مالياتي

      صدور اسناد حسابداري حقوق

      صدور سند حسابداري  هزينه هاي فوت ، ازدواج ، پاداش پايان خدمت بازنشستگان و نقل و انتقال

      صدور سند حسابداري حقوق بازنشستگان و موظفين

      پیگیری جهت تسویه حساب ، حسابهای سنواتی ( علی الحساب ، پیش پرداخت و ... )

      پیگیری جهت استرداد سپرده حسن انجام کار جهت پرداخت به پیمانکاران

      ثبت و نگهداری کلیه تضمینات

 

 

ب ) شرح وظايف اداره رسيدگي به اسناد

 

   بررسي اسناد هزینه های ارسالی از طریق عاملین و مسئول امور مالی و انطباق آنها با قوانین و مقررات و ضوابط اجرائی قانون بودجه و موافقت نامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه و بودجه

      اعلام نظر درخصوص پیش نویس قراردادها مطابق قوانین و مقررات مالی

 

   بررسی و رسیدگی کلیه  اسناد حسابداری و انطباق آن با قوانین، مقررات ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ضوابط اجرائی قانون بودجه و موافقت نامه های مبادله شده با سازمان مدیریت وب رنامهر یزی کشور

      رسیدگی به صدور وضعیت پیمانکاران و مشاورین طبق بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مفاد قرارداد مربوطه

   بررسی لیست حقوق و مزایای ماهیانه از حیث احکام ، صحت کسورات  محاسبه شده و مزایایا پرداخت شده مطابق قوانین و مقررات و دستورالعمل ها

      بررسی لیست حقوق ماهیانه بازنشستگان و موظفین از حیث کسورات محاسبه شده و حقوق پرداختنی طبق حکم

      پاسخگویی به استعلام های واحدها و موسسه های مرتبط بخصوص تامین اجتماعی و سازمان اقتصاد و دارائی

 

 

 

 

 َشرح وظايف اداره حقوق و دستمزد و امور بازنشستگان

 

      ورود اطلاعات مربوط به كسورات ماهيانه و حقوق و مزاياي شاغلين و اعمال تغييرات بعدي

      تنظيم ليست حقوق و مزايا و كسورات ماهيانه پس از اعمال  كنترل هاي لازم و صدور فيش حقوقي

      صدور اسناد حسابداري حقوق و تنظيم فرم 1/5سازمان بازنشستگي

      تنظيم ليست پرداخت هاي موردي از قبيل پاداش و عيدي و

      بررسي احكام و صدور سند حسابداري هزينه هاي فوت ، ازدواج ، پاداش پايان خدمت بازنشستگان و نقل و انتقال

      رسيدگي احكام صادره توسط اداره كل امور اداري و تطبيق آن با قوانين و مقررات

      تهيه مستندات و بخشنامه هاي مربوط به حقوق و مزايا ، كسورات حقوق و بازنشستگان

      ورود احكام و برقراري حقوق و عائله مندي و كسورات و موظفين

      تنظيم موازنه و منظور نمودن اسامي بازنشستگان و موظفين در تغييرات حقوق ماهانه (فرم 1/1 سازمان بازنشستگي ) به منظور دريافت اعتبار حقوق

      تنظيم ليست حقوق بازنشستگان و موظفين و صدور فيش حقوقي و تحويل آن به سازمان بازنشستگي

      صدور سند حسابداري حقوق بازنشستگان و موظفين

      تنظيم ليست كسورات حقوق ماهيانه بازنشستگان و موظفين

      بررسي و كنترل سن فرزندان بازنشستگان و موظفين كه حق عائله مندي دريافت مي نمايند

      مراجعه به سازمان بازنشستگي جهت اعتبار و تسويه حساب پايان سال

      تنظيم ليست عيدي پايان سال بازنشستگان و موظفين و ساير پرداختهاي موردي بازنشستگان

      درخواست استرداد كسور مازاد بر رسي سال از سازمان بازنشستگي و تهيه فرم هاي مربوطه

      ساير موارد ارجاعي توسط مديريت

 

 

 

 ج ) شرح وظایف امین اموال

 

          مسئولیت حفظ و نگهداری اموال و کالاهائی که در ابوابجمعی او قرار دارد

          مسئولیت حفظ و نگهداری اوراقی که در حکم وجه نقد است

          تنظیم صورتحساب ها و دفاتر اموالی

          تحویل و تحول اموال تحت ابوابجمعی

          تنظیم فر مهای اموالی و ارسال آن به مراجع مربوطه

          کنترل اموال موجود در واحد به طور دوره ای

          ارائه پیشنهاد و در مورد اموال فرسوده که باید از گردش خارج شود

          دریافت اموال جدید و توزیع آن بین واحدهای تحت ابوابجمعی و ثبت و نگهداری  و حسابها آنها

          مراقبت در حفاظت فیزیکی اموال و عندالزوم تهیه گزارش های لازم برای رئیس واحد مربوطه

          نگهداری حساب اموال غیرمنقول و همچنین سوابق مربوط به آنها و ارائه سند مالکیت برای ارسال به مراجع ذیربط

 

 
   

ب ) شرح وظايف اداره دفتر داري و تنظيم حسابها

 

      کنترل بررسی تسویه حسابهای سنوات قبل از قبیل علی الحساب ها و پیش پرداختها

دارائی)

      پیگیری رفع واخواهی احتمالی صورتحساب ها تا ثبت آن در گزارش تفریغ بودجه کل کشور

      مقابله حساب و تطبیق مانده ها با شرکتها و موسسه ها و سایر اشخاص حقوقی

      اعمال کنترل های داخلی و بررسی صحت مانده حسابها

      پیگیری قراردادهای راکد و تعیین تکلیف قراردادها و مانده احتمالی

      جمع آوری اسناد حسابداری پس از تکمیل امضاءهای مجاز و تحویل به بایگانی

      سایر موارد ارجاعی از طرف مدیریت

       صدورسندحسابداری تنخواه گردان های واریزی و اسناد هزینه سنوات قبل عاملین

 

 


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0