پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

محمد رضا نوری شاد

داخلی 302

 

1-انجام امور استخدامي ( استخدام ، ترفيع ، انتقال ، انتصاب ، مرخصي ، بازنشستگي و غيره ) كاركنان موسسه وتهيه احكام مربوطه2-اجراي قوانين و مقررات و آئين نامه هاي استخدامي 3-نگهداري سوابق استخدامي و تهيه آمار پرسنلي كاركنان موسسه 4-فراهم نمودن وسايل لازم جهت تأمين رفاه كاركنان ( شركت تعاوني ، امور بيمه كاركنان ، وام ، امور ورزشي و تفريحات سالم و غيره ) 5-انجام کلیه امور مربوط به حضور و غياب همکاران 6-اداره امور وسايل نقليه و انجام سرويس و تعميرات مربوطه و سرپرستي رانندگان 7-پيش بيني احتياجات موسسه از نظر وسايل و ملزومات اداري و فني و برآورد هزينه خريد آنها 8-تهيه و تأمين مايحتاج واحدها با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و تنظيم اسناد مربوطه 9-هدایت و نظارت بر فعالیت های گروه منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشکده ها 10-ساماندهی،هدایت و نظارت بر امور دبیرخانه کارگروه طرح طبقه بندی مشاغل و کمیته ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی11-ساماندهی،هدایت و نظارت بر امور دبیرخانه کارگروه انتصاب مدیران12-ساماندهی،هدایت و نظارت بر امور دبیرخانه  کمیته خانه های سازمانی13-برنامه ریزی برای توانمند سازی نیروی انسانی14-بررسی و تدوین وضعیت نیروی انسانی شاغل موسسه و پیش بینی شرایط بازنشستگی و خروج و جذب نیرو


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0