پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تغییر اقلیم، خشکسالی و راهکارهای مقابله با آن

در این بخش، مقالات علمی، پژوهش ها، اسناد و سایر فعالیت های مرتبط با تغییر اقلیم، خشکسالی و راهکارهای مقابله با آن در دسترس است.


 

عنوان تحقیق نویسنده/ نویسندگان سال انتشار ناشر دانلود
Effects of Superabsorbents on Growth and Physiological Responses of Date Palm Seedling under Water Deficit Conditions Abdulhamid Mohebi 2019 International Journal of Horticultural Science and Technology
Study on the Effect of Deficit Irrigation Composing with Controlled Vegetative on Date Palm Seedlings (CV. Barhee) A. H. Mohebi and P. Tishehzan 2019 Irrigation Sciences and Engineering (JISE)
بررسی اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی نخیلات در منطقه اهواز عبدالحمید محبی 1398 نشریه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك
بررسی نیاز آبی نخیلات منطقه بم ناشی از
تغییر اقلیم در دور ههای آتی
عبدالحمید محبی 1399 نشریه آب و توسعه پایدار
خشکسالی و راهکارهای مقابله با آن عبدالحمید محبی، عزیز تراهی، مسعود لطیفیان، پروانه تیشه زن 1387  پژوهشکده خرما و میوه های نیمه گرمسیری
         
         
         
         

 

 


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0