پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

حوزه ریاست موسسه تحقیقات علوم باغبانی

مشاور و رییس حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی: حسن رحیمی تنها

سال تولد: 1346

محل تولد: قم

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی - زراعت

تصدی سمت: از 1401/06/01

Email: rahimitanha@gmail.com

مسئول دفتر حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی: سالاروندیان

سال تولد:

محل تولد:

رشته تحصیلی:

انتصاب:

Email:

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0