پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کارشناس مسئول کارگزینی

خانم باقری

داخلی  312

 

 

 

1-نظارت بر روند تشکیل پرونده کلیه کارکنان 2- کنترل و تکمیل مدارک اولیه پرسنلی جهت نگهداری در پرونده.3- پیگیری رفع نواقص مدارک پرسنلی از کارکنان تا زمان رفع نقص 4- ثبت کلیه اطلاعات پرسنلی مورد نیاز در سیستم پرسنلی 5-نظارت بر اجرای صحیح ثبت برگه های مرخصی در سیستم های پرسنلی و حضوروغیاب 6- کنترل حضور و غیاب کارکنان و پیگیری نواقص ثبت ورود و خروج در سیستم حضور و غیاب تا زمان تعیین تکیف نهایی و ثبت موارد در سیستم 7- تهیه کلیه گزارشات مورد نیاز مقام مافوق از سیستم حضور و غیاب و سیستم پرسنلی و تهیه گزارشات خاص به صورت دستی یا کامپیوتری بر حسب مورد 8-تهیه پیش نویس کلیه مکاتبات مرتبط با کارکنان پس از تکمیل مدارک و مستندات مرتبط ، جهت ارائه به مدیر مربوط 9-پیگیری و اجرای کلیه طرح های رفاهی و انگیزشی کارکنان که از سوی مدیر مربوطه به صورت مستمر یا دوره ای یا موردی اعلام می گردد. 10- دقت و مراقبت مستمر در نگهداری اسناد و مدارک و مکاتبات پرسنلی با رعایت اصل محرمانه بودن کلیه اطلاعات پرسنلی 11-مراقبت و نگهداری اطلاعات سیستم های نرم افزاری تحویل گرفته شده و پیگیری جهت پشتیبانی و رفع مشکلات احتمالی آنها از شرکتهای مربوطه 12- انجام سایر وظایفی که در چهار چوب مسئولیت های تعیین شده محول می گردد.


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0